Umów wizytę w urzędzie skarbowym

Jak umówić wizytę:

> Wybierz urząd
i rodzaj sprawy
> Wybierz termin
i wypełnij formularz
> Podaj adres e-mail
wyślemy inforamcję o wizycie

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Szef Krajowej Administracji Skarbowej zapewnia o dostępności swojej aplikacji „Umów wizytę w urzędzie skarbowym” - zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji „Umów wizytę w urzędzie skarbowym”.

  • Data publikacji aplikacji: 2020-10-19
  • Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-10-19

Status pod względem zgodności

Aplikacja „Umów wizytę w urzędzie skarbowym” jest w pełni zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono 19 października 2020 r. i obowiązuje według stanu na 19 października 2020. Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Zespół KAS Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi: 19 października 2020 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku, gdy wystąpią problemy z dostępnością aplikacji „Umów wizytę w urzędzie skarbowym” prosimy o kontakt z Zespołem KAS. Informację można przesłać na adres poczty elektronicznej uwagi.umow.wizyte@mf.gov.pl lub można zadzwonić na numer telefonu 85 7458771. Do tych osób można kierować wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz można do niej złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać: dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi, oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić w jakiej formie chciałaby tą informację otrzymać.

Żądanie zrealizujemy niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, poinformujemy kiedy realizacja żądania będzie możliwa - termin ten nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do rzecznika praw obywatelskich>